Política de privacidade.

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESANS con NIF: G15128275 e domicilio social sito en CAMIÑO DÁ IGREXA 38 – BAIXO, 15009 CORUÑA, A (A Coruña), coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese.

En cumprimento coa normativa vixente, ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESANS informa que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade.

En ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESANS informámoslle que tratamos os seus datos conforme á existencia do seu consentimento.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.

ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESANS informa que procederá tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESANS comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal, así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico: asociacion@galegadeartesans.org

Á súa vez, informámoslle que pode contactar co Delegado de Protección de Datos de ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESANS, dirixíndose por escrito á dirección de correo: dpo.cliente@conversia.es ou ao teléfono: 902 877 192.

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

Con envío de formularios de recollida de datos vostede acepta a política de privacidade de ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESANS.

Política de privacidade redes sociais

1. Introducción

En cumprimento do establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE e a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESÁNS, (en adiante AGA), informa os Usuarios, que procedeu a crear unha páxina nas Redes Sociais Facebook e Pinterest coa finalidade principal de publicitar os seus produtos e servizos.

ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESÁNS
G15128275
Camino de la Iglesia 38, 15009 A Coruña
asociacion@galegadeartesans.org
www.galegadeartesans.org

O Usuario dispón dun perfil na mesma Rede Social e decidiu unirse á páxina creada por AGA, mostrando así interese na información que se publicite na Rede.

Ao unirse á nosa páxina, facilítanos o seu consentimento para o tratamento daqueles datos persoais publicados no seu perfil.

O Usuario pode acceder en todo momento ás Políticas de Privacidade da propia Rede Social, así como configurar o seu perfil para garantir a súa privacidade.

AGA ten acceso e trata aquela información pública do Usuario, en especial, o seu nome de contacto. Estes datos, só son utilizados dentro da propia Rede Social. Non son incorporados a ningún ficheiro.

En relación aos dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como á retirada do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dos que o

Usuario dispón e que poden ser exercitados ante AGA, de acordo coa LOPD, debe ter en conta os seguintes matices:

Acceso: Virá definido pola funcionalidade da Rede Social e a capacidade de acceso á información dos perfís dos Usuarios.

Rectificación: Só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control de AGA, por exemplo, eliminar comentarios publicados na propia páxina. Normalmente, este dereito deberá exercelo ante a Rede Social.

Cancelación e/ou Oposición: Como no caso anterior, só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control de AGA, por exemplo, deixar de estar unido ao perfil.

Limitación: Como no caso anterior virá definido pola funcionalidade da Rede Social e a capacidade de acceso á información dos perfís dos usuarios.

Portabilidade: Como no caso anterior, só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control de AGA, por exemplo, deixar de estar unido ao perfil.

AGA realizará as seguintes actuacións:

  • Acceso á información pública do perfil.
  • Publicación no perfil do Usuario de toda aquela información xa publicada na páxina de AGA.
  • Enviar mensaxes persoais e individuais a través das canles da Rede Social.
  • Actualizacións do estado da páxina que se publicarán no perfil do Usuario.
  • O Usuario sempre pode controlar as súas conexións, eliminar os contidos que deixen de interesarlle e restrinxir con quen comparte as súas conexións, para iso deberá acceder á súa configuración de privacidade.

2. Publicacións

O Usuario, unha vez unido á páxina de AGA, poderá publicar nesta última comentarios, ligazóns, imaxes ou fotografías ou calquera outro tipo de contido multimedia soportado pola Rede Social.

O Usuario, en todos os casos, debe ser o titular dos mesmos, gozar dos dereitos de autor e de propiedade intelectual ou contar co consentimento dos terceiros afectados.

Prohíbese expresamente calquera publicación na páxina, xa sexan textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc. que atenten ou sexan susceptibles de atentar contra a moral, a ética, o bo gusto ou o decoro, nin que infrinxan, violen ou conculquen os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, o dereito á imaxe ou a Lei.

Nestes casos, AGA resérvase o dereito para retirar de inmediato o contido, podendo solicitar o bloqueo permanente do Usuario. AGA non se fará responsable dos contidos que libremente publicou un Usuario.

O Usuario debe ter presente que as súas publicacións serán coñecidas polos outros Usuarios, polo que el mesmo é o principal responsable da súa privacidade.

As imaxes que poidan publicarse na páxina non serán almacenadas en ningún ficheiro por parte de AGA pero si que permanecerán na Rede Social.

3. Concursos e promocións

AGA resérvase o dereito para realizar concursos e promocións, nos que poderá participar o Usuario unido á súa páxina. As bases de cada un deles, cando se utilice para iso a plataforma da Rede Social, serán publicadas na mesma, cumprindo sempre coa LSSI-CE e con calquera outra norma que lle sexa de aplicación.

A Rede Social non patrocina, avala nin administra, de modo algún, ningunha das nosas promocións, nin está asociada a ningunha delas.

4. Publicidade

AGA utilizará a Rede Social para publicitar os seus produtos e servizos, en todo caso, se decide tratar os seus datos de contacto para realizar accións directas de prospección comercial, será sempre cumprindo coas esixencias legais da normativa vixente en materia de protección de datos e da LSSI-CE.

Non se considerará publicidade o feito de recomendar a outros Usuarios a páxina de AGA para que tamén eles poidan gozar das promocións ou estar informados da súa actividade.

A continuación detallamos a ligazón á política de privacidade das Redes Sociais:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy